สร้างมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรจีนที่มีเอกลักษณ์และมีมูลค่าสูง

การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ 

1)  โครงการพัฒนาคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ฉลากของยาสำเร็จรูปและเครื่องสำอางที่ใช้ในคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวได้มีการให้บริการรักษาทางการแพทย์ด้านอายุรกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการหลักของคลินิกโดยในการรักษาจำเป็นต้องใช้ยาจีนเป็นหลัก โดยพบว่าใน 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 -2561) มีการเติบโตของปริมาณการใช้ยาจีนในคลินิกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะยาสำเร็จรูปในรูปแบบต่างๆที่ใช้ในคลินิกก็มีการเติบโตขึ้นทุกปี และเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการใช้ยาสำเร็จรูป เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการรักษาโรคบางประเภท และใช้รักษาในช่วงระยะเวลาของการดำเนินโรคในช่วงใดช่วงหนึ่ง รวมถึงเหมาะกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อรักษาคุณภาพของยาและมีความสะดวกในการใช้ยา รวมถึงฉลากและข้อความที่มีเนื้อหาครอบคลุม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “หัวอี” ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ภายในคลินิก เพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนในการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพก่อนเกิดโรค จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น

      

 

2) โครงการนำเข้ายาสมุนไพรจีน

    คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ได้คำนึงถึงและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มารับบริการที่คลินิกฯ อยู่เสมอ เพราะ “หมอจีนที่ดี จำเป็นต้องมียาจีนที่ดีใช้” โดยสมุนไพรจีนที่ดีและพร้อมใช้ (อิ่นเพี่ยน) จะมีหลักในการคัดเลือกแหล่งที่มาของสมุนไพรเต้าตี้เย่าไฉ (道地药材)  หรือ สมุนไพรท้องถิ่นที่ดีมีคุณภาพนั่นเอง โดยสมุนไพรจีนที่ดีจะต้องมาจากแหล่งผลิตที่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสม รวมถึงการมีกรรมวิธีในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการเตรียมตัวยาที่เหมาะสมด้วย และจากการคำนึงถึงความสำคัญนี้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า สมุนไพรจีนที่ได้รับจะเป็นสมุนไพรที่ดีมีคุณภาพ ที่ถูกคัดสรรมาจากแหล่งผลิตและผู้ผลิตที่เข้าใจสมุนไพรจีนอย่างแท้จริง โดยจะคำนึงถึงความต้องการของผู้มารับบริการ จากหลักสำคัญทั้ง 4 ประการ คือ “ถูกต้อง สะดวก ปลอดภัย และได้ผล”


การขนยานำเข้าจัดเก็บที่คลังยาหัวเฉียวแพทย์แผนจีน (ศรีสมาน) การสร้างมาตรฐานให้กับยาสมุนไพรจีน

 -  มีการจัดเก็บตัวอย่างสมุนไพรที่นำเข้าเพื่อปรับปรุงมาตราฐานการนำเข้าสมุนไพรให้คงที่และเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ

  

-  มีการนำเข้ายาสมุนไพรจีนที่มีวิธีการแปรรูป (เผ้าจื้อ) ที่ได้มาตรฐาน เพื่อประสิทธิภาพของการรักษาและประหยัดต้นทุนในการนำมาแปรรูปเอง


  

              蜜炙枇杷叶                                           煅瓦楞子                                              蜜炙百部