งานบริการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรของคลินิกฯ
1. การจัดยาตามใบสั่งแพทย์ และการตรวจยาที่จัดเสร็จเพื่อการประกันคุณภาพ
2. การต้มยาตามความต้องการของผู้มารับบริการ
3. การเตรียมยาสำเร็จรูปตามใบสั่งแพทย์สำหรับคนไข้เฉพาะรายหรือคนไข้เฉพาะกลุ่ม
4. การจ่ายยาให้ผู้มารับบริการพร้อมคำแนะนำการใช้ยาและวิธีต้มยา (หากลูกค้าต้มเอง)
5. การส่งยาให้ผู้มารับบริการตามเวลาและสถานที่ที่กำหนด
6. การบริหารคลังยาบริการให้มียาใช้เพียงพอตามระยะเวลาที่กำหนด
7. การทำลายยาที่หมดอายุหรือไม่เข้ามาตรฐาน

ยาที่ใช้ในห้องยาคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  แบ่งเป็น 5 ประเภท
1. ยา M1  (อิ่นเพี่ยน หรือ ยาสมุนไพรจีนพร้อมใช้)
2. ยา M2  (ยาจีนสำเร็จรูปที่คลินิกฯ ไม่ได้ผลิตเอง)
3. ยา M3  (ยาจีนสำเร็จรูปที่คลินิกฯ ผลิตใช้เองตามใบสั่งแพทย์)
4. ยา M4  (ยาจีนสำเร็จรูปที่คลินิกฯ จ้างโรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐาน GMP/PICS ผลิต)
5. ยา M5  (ยาเคอลี่ หรือ ยาผงแกรนูล)ยาที่ใช้ในห้องยาของทางคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีน
1.  ยา M1  อิ่นเพี่ยน ที่คลินิกฯ ใช้แบ่งตามสรรพคุณของยาออกเป็น 20 กลุ่ม รวม 523 ชนิด
2. ยา M2  ยาจีนสำเร็จรูปที่คลินิกฯ ไม่ได้ผลิตเองแต่มีทะเบียน อย. มีหลายรูปแบบ ได้แก่ ยาลูกกลอน  ยาเม็ด  ยาแคปซูล ยาใช้ภายนอก และรูปแบบอื่น ๆ รวม 44 ชนิด
3. ยา M3  ยาจีนสำเร็จรูปที่คลินิกฯ ผลิตใช้เองตามใบสั่งแพทย์ มีหลายรูปแบบ เช่น ยาน้ำมัน ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาชงสมุนไพร ยาชงพร้อมดื่ม ยาครีม ยาขี้ผึ้ง รวม 95 ชนิด
4. ยา M4  ยาจีนสำเร็จรูปที่คลินิกฯ จ้างโรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐาน GMP/PICS ผลิต รวม 8 ชนิด
5. ยา M5  ยาเคอลี่ที่คลินิกฯ ใช้แบ่งตามสรรพคุณของยาออกเป็น 20 กลุ่ม รวม 338 ชนิด

การนำเข้ายาสมุนไพรจีน (อิ่นเพี่ยน)
ปัจจุบันราคายาสมุนไพรจีนในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก และมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอบางครั้งขาดตลาด การบรรจุหีบห่อไม่มีมาตรฐาน และใช้พื้นที่ในการเก็บรักษายาค่อนข้างมากจึงได้มีนโยบายให้นำเข้ายาสมุนไพรจีนเองโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อลดต้นทุนยาสมุนไพรจีน ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนมากขึ้น
2. เพื่อให้ได้ยาสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลในการรักษาโรค
3. เพื่อการพึ่งตนเองของคลินิกฯ ป้องกันยาสมุนไพรจีนขาดตลาด
4. เพื่อรองรับการขยายคลินิกสาขาในอนาคต
ทางคลินิกตระหนักดีว่า “หมอจีนที่ดี จำเป็นต้องมียาจีนที่ดีใช้” จึงมีความมุ่งมั่น เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สมุนไพรจีนที่ผู้ป่วยได้รับจะเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพ ที่ถูกคัดสรรมาจากแหล่งผลิตและผู้ผลิตที่เข้าใจสมุนไพรจีนอย่างแท้จริง โดยมีหลักในการคัดเลือก ดังนี้

1. มาจากแหล่งผลิตเต้าตี้เหย้าไฉ (แหล่งผลิตที่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสม) มีการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวตามมาตรฐาน GAP
2. มีการเตรียมตัวยาพร้อมใช้ (อิ่นเพี่ยน) ตามมาตรฐาน GMP
3. มีวิธีเก็บรักษาตามมาตรฐาน GSP เพื่อให้ตัวยามีความคงสภาพ

การพัฒนางานบริการด้านเภสัชกรรมสมุนไพร
- จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม
-  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการแจ้งสื่อสาร
-  มาตรฐานความปลอดภัยในการเผ้าจื้อ
 - มาตรฐานความปลอดภัยในการจัดยา
-  มาตรฐานความปลอดภัยในการเตรียมยา(ยาครีม ยาน้ำแขวนตะกอน ยาแคปซูล ยาน้ำมัน ยาผง ยาลูกกลอน ฯลฯ)
-  มาตรฐานความปลอดภัยในการต้มยา
-  การเบิกจ่ายยาจากคลังยา และการเบิกจ่ายยาจากห้องจ่ายยา
-  การกำหนดราคายา
-  การปรับราคายา
-  การจ่ายยาให้กับผู้มารับบริการ ฯลฯ          

งานบริการของฝ่ายเภสัชกรรม คำนึงถึงและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มารับบริการที่หัวเฉียวแพทย์แผนจีนอยู่เสมอ เพราะ หมอจีนที่ดีจำเป็นต้องมียาจีนที่ดีใช้ โดยสมุนไพรจีนที่ดีและพร้อมใช้เพื่อการบำรุง รักษา (อิ่นเพี่ยน) จะมีหลักในการคัดเลือกที่มาจากแหล่งของสมุนไพรเต้าตี้เย่าไฉ (道地药材)  หรือ สมุนไพรท้องถิ่นที่ดีมีคุณภาพนั้นเอง โดยสมุนไพรจีนที่ดีจะต้องมาจากแหล่งผลิตที่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสม รวมถึงการมีกรรมวิธีในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการเตรียมตัวยาที่เหมาะสมด้วย และจากการคำนึงถึงความสำคัญนี้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า สมุนไพรจีนที่ได้รับจากฝ่ายเภสัชกรรม หัวเฉียวแพทย์แผนจีน เป็นสมุนไพรที่ดีมีคุณภาพ ที่ถูกคัดสสรมาจากแหล่งผลิตและผู้ผลิตที่เข้าใจสมุนไพรจีนอย่างแท้จริง และนอกจากนี้ทางฝ่ายเภสัชกรรม หัวเฉียวแพทย์แผนจีนยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า "เราจะทำให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้ยาสมุนไพรจีนจากเรา เพื่อการบำรุงและรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล"


 

 


 

 


ปัจจุบัน ทางฝ่ายเภสัชกรรม หัวเฉียวแพทย์แผนจีน มีระบบคิวยาออนไลน์ ที่สามารถตรวจสถานะของยาจีนได้ทุกขั้นตอน และหากท่านไม่สะดวกในการรอรับยา ทางฝ่ายเภสัชกรรม หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ก็มีบริการจัดส่งยาจีนถึงบ้านของท่านภายในวันเดียวกันอีกด้วย (Delivery to your home)


 

 

 

 

 
  


 

สารพันคำถามการใช้ยาสมุนไพรจีน

Q : ทานยาสมุนไพรจีนมีผลข้างเคียงหรือไม่ ?
ยาสมุนไพรจีนหรือยาสมุนไพรไทยหรือยาแผนปัจจุบัน ต่างก็มีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนใหญ่แล้วยาสมุนไพรจะมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น อาการ คลื่นไส้ อาเจียน แพ้ผื่น หรือผลข้างเคียงที่รุนแรง (ความเป็นพิษต่อตับ ไต หรืออวัยวะอื่น) ซึ่งผลข้างเคียงและความเป็นพิษก็จะมีหลายปัจจัย เช่น สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล อายุ เพศ ปริมาณยา ระยะเวลาและวิธีการใช้ยา นอกจากนี้การใช้ยาหลายชนิดร่วมกันในการรักษารวมถึงอาหารที่รับประทาน อาจทำให้เกิดอันตรกิริยาของยากันเองหรือยากับอาหารทำให้มีผลต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้  

แนะนำว่าหากรับประทานยาสมุนไพรจีนแล้วเกิดผลข้างเคียงหรือผลอันไม่พึงประสงค์ขึ้น ควรหยุดยาและปรึกษาแพทย์ ในการใช้สมุนไพรจีน ควรอยู่ภายใต้การควบคุม ดูแลของแพทย์จีน จะทำให้การใช้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


Q : สมุนไพรจีนสามารถทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้หรือไม่ ?
หลักพิจารณาการใช้ยาสมุนไพรจีนร่วมกับยาแผนปัจจุบัน ต้องดูตามความเหมาะสมของสภาพร่างกาย ความรุนแรงของโรคที่เป็น รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ ต้องแจ้งประวัติการใช้ยาให้แพทย์ทราบอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณา ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ในการเลือกใช้ยา โดยทั่วไปแล้วหากใช้ร่วมกัน ควรเว้นช่วงการรับประทานยาสมุนไพรจีนและยาแผนปัจจุบันให้ห่างกันประมาณ 1 ชั่วโมงQ : รูปแบบยาต้ม ยาผงเคอลี่ ยาเม็ดสำเร็จรูป มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มใด และให้ผลการรักษาที่แตกต่างกันหรือไม่ ?
ยาต้ม คือการนำยาสมุนไพรจีน (อิ่นเพี่ยน) มาต้มกับน้ำ แล้วรับประทานโดยทั่วไปแล้วยาต้มนั้นเหมาะสมกับโรคในระยะเฉียบพลันและที่มีอาการรุนแรง เนื่องจากรูปแบบยาต้มสามารถดูดซึมผ่านลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดและออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว มีจุดเด่นตรงที่แพทย์สามารถตั้งสูตรตำรับปรับชนิดของยาและปริมาณให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะรายได้ ทำให้ผลการรักษานั้นได้ผลดี แต่มีข้อด้อยตรงที่วิธีการต้มยาที่ใช้เวลานานและการพกพาอาจจะไม่สะดวก มีกลิ่นและรสยาที่ค่อนข้างฉุน

ยาเคอลี่ คือการนำยาสมุนไพรจีน (อิ่นเพี่ยน) มาผ่านกรรมวิธีการสกัดแล้วทำให้แห้งอยู่ในรูปแบบผงที่มีลักษณะเป็นเกล็ด โดยทั่วไปแล้วมีความเข้มข้นสูงกว่ายาต้ม จึงทำให้ขนาดของยาที่รับประทานนั้นน้อยกว่า มีความสะดวกในการพกพา เพียงแค่ผสมชงกับน้ำอุ่นก็สามารถรับประทานได้ทันที มีกลิ่นและรสของยาที่อ่อนลง ทั้งนี้แพทย์จีนจะเป็นผู้ที่กำหนดขนาดรับประทานเคอลี่โดยเปรียบเทียบกับยาต้ม

ยาสำเร็จรูป คือยาเตรียมรูปแบบต่าง ๆ ที่มีหลากหลาย มีรูปแบบในการรับประทานที่พบเห็นทั่วไป เช่น แคปซูล ยาเม็ดลูกกลอน ยาเม็ดตอก (tablet) รูปแบบยาใช้ภายนอก เช่น ยาผง ยาขี้ผึ้ง ครีม โดยทั่วไปยาสำเร็จรูปนั้นเหมาะกับโรคเรื้อรัง หรืออาการของโรคไม่รุนแรงมากนัก ใช้ในการรักษาควบคุมอาการของโรคในระยะยาว และใช้กับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงต่อผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งเหมือนกับยาต้มหรือยาเคอลี่

แพทย์แผนจีนจะเป็นผู้พิจารณาเลือกรูปแบบยาให้ตรงกับผู้ป่วย โดยจะพิจารณาโรคที่เป็น รวมถึงความรุนแรงของอาการและช่วงระยะเวลารักษา การดำเนินของโรคอยู่ในช่วงใด โดยหากเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม ข้อเด่นข้อด้อยของยาแต่ละรูปแบบก็จะให้ผลการรักษาที่ดีเช่นกันQ : ยาสมุนไพรจีนมีสเตียรอยด์หรือไม่ ?
โดยธรรมชาติของสมุนไพรจะไม่มียาสเตียรอยด์ที่เป็นสารสังเคราะห์ ซึ่งสเตียรอยด์ที่เป็นสารสังเคราะห์นั้นถือได้ว่าเป็นยาที่มีคุณอนันต์ เมื่อนำมาใช้ในการรักษาทางคลินิกจะให้ผลการรักษาที่เห็นผลรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันก็นำมาซึ่งผลข้างเคียงมากมาย โดยจะส่งผลเสียต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบต่อมไร้ท่อ และอื่น ๆ จึงได้มีผู้หวังจะใช้ประโยชน์จากสเตียรอยด์สังเคราะห์ นำมาปนปลอมในยาสมุนไพรรูปแบบต่าง ๆ โดยที่พบส่วนมากจะเป็นยาเม็ดลูกกลอน ซึ่งความจริงแล้วยาเม็ดลูกกลอนเป็นการนำผงยาสมุนไพรหลายชนิดมาผสมกับน้ำผึ้งซึ่งเป็นกระสายยาปั้นให้เป็นลูกกลอน ไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์สังเคราะห์ แต่มีองค์ประกอบที่หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคต่าง ๆ โดยทั่วไปสมุนไพรบ้างชนิดอาจจะมีสารสเตียรอยด์ตามธรรมชาติ (Natural Steroid) ซึ่งไม่เหมือนกับยาสเตียรอยด์สังเคราะห์ (Synthetic Steroid) จึงไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย

ดังนั้นการใช้ยารูปแบบยาลูกกลอนหรือรูปแบบอื่นๆ ควรจะพิจารณาเลือกโดยดูจากฉลากยาว่ามีการขึ้นทะเบียนตำรับยาถูกต้องหรือไม่ มีการระบุองค์ประกอบของยาอย่างชัดเจนหรือไม่ รวมถึงสามารถคัดกรองการปนปลอมยาสเตียรอยด์สังเคราะห์ จากชุดตรวจสารสเตียรอยด์สังเคราะห์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้ยา

Q : จะมั่นใจได้อย่างไรว่ายาจีนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ?
การเลือกใช้ยาสมุนไพรจีน สามารถพิจารณาจากแหล่งผลิตและสถานประกอบโรคศิลปะว่าได้รับอนุญาตถูกกฏหมายหรือไม่ ถ้าเป็นยาสมุนไพรจีนที่นำไปต้มเอง อาจพิจารณาเลือกจากความน่าเชื่อถือของสถานประกอบการรวมถึงแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสมุนไพรที่ดีและมีความปลอดภัยในการนำมาใช้จะเลือกจากแหล่งผลิตหรือแหล่งเพาะปลูกที่ได้มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) และเมื่อนำมาผลิตเป็นรูปแบบต่างๆ ก็จะผ่านมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาจากความถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การขึ้นทะเบียนตำรับยา แหล่งผลิต เป็นองค์ประกอบร่วมด้วย

 

 
ข้อมูลติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรจีน
ยินดีให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของฝ่ายเภสัชกรรม 
เพื่อให้ผู้มารับบริการใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย


โทรศัพท์ :  02 223 1111 ต่อ 162, 163
LINE@ : @pharmacytcm

ทุกวัน ในเวลาทำการ 8.00 น. -16.00 น.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
本网站使用cookie,优化网站并使得网站拥有良好的使用体验 本网站使用cookie,优化网站并使得网站拥有良好的使用体验