ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน

Phutsa-Chin (Thai name), Dazao (Chinese name), Chinese Date