การเติมเต็มคุณภาพชีวิต

ภาวะมีบุตรยาก ตัวการขัดขวางการมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์ หลายคนมีความหวังอยากจะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ ให้กำเนิดทายาทตัวน้อยเพื่อมาเติมเต็มชีวิตของครอบครัว
แต่ในปัจจุบันผู้คนมากมายประสบกับปัญหานี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยสาเหตุนั้นเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ขาดการดูแลสุขภาพ ความเครียด การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม อายุที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น หลายคนมีความหวังอยากจะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ ให้กำเนิดทายาทตัวน้อยเพื่อมาเติมเต็มชีวิตของครอบครัว แพทย์แผนจีนเป็นอีกหนึ่งความหวังของแนวทางการรักษาที่สามารถเข้ามาช่วยดูแลภาวะมีบุตรยากได้อย่างไร
   บทสัมภาษณ์  "แพทย์แผนจีนกับภาวะมีบุตรยาก" 
แพทย์จีนธนภร ตันสกุล 
คลินิกอายุรกรรมนรีเวช 
  บทสัมภาษณ์  "มุมมองแพทย์แผนจีนกับบุรุษเวช" 
 แพทย์จิตติกร พิมลเศรษฐพันธ์  
คลินิกอายุรกรรมบุรุษเวช
การยกระดับคุณภาพชีวิต 

ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเกิดความสิ้นหวังจากอาการเจ็บป่วย มีความทุกข์ทรมานจากโรคเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการดำเนินชีวิตทั้งต่อตนเอง และบุคคลในครอบครัว ความหวังที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การแพทย์แผนจีนสามารถเป็นอีกหนึ่งความหวังได้อย่างไร
   บทสัมภาษณ์  "แนวทางการรักษาโรคมะเร็งกับแพทย์แผนจีน"  แพทย์อรกช มหาดิลกรัตน์ คลินิกอายุรกรรมมะเร็ง
   บทสัมภาษณ์  "แนวทางการรักษาโรคไตกับแพทย์แผนจีน"  แพทย์จีนเยาวเกียรติ เยาวพันธุ์กุล  คลินิกอายุรกรรมโรคไต
   บทสัมภาษณ์  "โรคผิวหนังผื่นคันในผู้สูงอายุกับมุมมองแพทย์แผนจีน"  แพทย์จีนณัฐฐิมา เตชะพิพัฒน์ชัย  คลินิกอายุรกรรมภายนอก
   บทสัมภาษณ์  "แพทย์แผนจีนกับโรคอัมพาตครึ่งซีก และโรคนอนไม่หลับ"  แพทย์ปณิตา กาสมสัน คลินิกฝังเข็ม 
   บทสัมภาษณ์  "แพทย์แผนจีนกับโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท"  แพทย์จีนธีรา อารีย์  คลินิกทุยหนาและกระดูก
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy