ร่วมงานกับหมอจีนเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ ตามตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้
 

อัพเดตตำแหน่งงานที่รับสมัคร 18 ตุลาคม 2562

สำนักงานใหญ่ กทม.


1. พยาบาลวิชาชีพ (1 อัตรา)
•  อายุ 35 - 50 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
• ดูแลงานด้านบริหารงานฝ่ายการพยาบาลเป็นหลัก
• วางแผนพัฒนาบุคคลกรด้านการพยาบาล
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีใจในการทำงานเป็นทีม
• มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ และการพัฒนาตนเองและองค์กร

2. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (5 อัตรา)
• ทุกเพศ อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
• มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ช่วยพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• บุคลิกดี รักงานบริการ

3. เจ้าหน้าที่จ่ายยา (1 อัตรา)
•  ทุกเพศ อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การแพทย์แผนจีน
• มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตรักงานบริการและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ ขยันและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• ทำหน้าที่ให้บริการแนะนำการทานยา ข้อควรปฏิบัติระหว่างรักษา ให้ข้อมูลยาแก่ผู้ที่มารับบริการ ทำหน้าที่ตรวจและจ่ายยาให้ตรงกับใบสั่งของแพทย์ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. เจ้าหน้าที่เตรียมยา (1 อัตรา)
• ทุกเพศ อายุ 25 -35 ปี
• วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
• จัดเตรียมยาสำเร็จรูป เช่น ยาผง ยาแคปซูล และยารูปแบบต่าง
• เช็คสต๊อกยา ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้พร้อมใช้งานเสมอ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

5. เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (1 อัตรา)
• ทุกเพศ อายุ 25-35 ปี
• วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาบัญชี /การเงิน
• จัดเก็บเงินจากผู้ใช้บริการ และจัดทำรายงานรายได้ประจำวันและเดือน
• มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ระเอียดรอบคอบ มีจิตใจรักงานบริการ
• หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
• ทุกเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
• จบปริญาตรี นิติศาสตร์ / ปริญญาโท รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
• กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและงบประมาณ รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development)
• จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคคลากร บริหารจัดการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) รวมทั้งจัดทำ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
• กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) 


7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจ (1 อัตรา)
• ทุกเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
• สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี


8. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (1 อัตรา)
•  ทุกเพศ อายุ 27 – 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน
• มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการจัดซื้อและประสานงาน
• มีความรู้ด้านการวางแผนและบริหารคลังสินค้า
• ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านยาสมุนไพรจีน แต่พร้อมที่จะเรียนรู้
• จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
• ดูแล ควบคุม บริหารจัดการงานด้านจัดซื้อและสต็อก


9. หัวหน้าแผนกเวชระเบียน (1 อัตรา)
• ทุกเพศ  อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• ประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการเวชระเบียน 3 ปีขึ้นไป และงานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
• กำกับดูแล และประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กรเพื่อให้งานเวชระเบียนมีประสิทธิภาพ
• ดำเนินงานระบบคุณภาพ จัดทำสถิติการทำงาน และเครื่องชี้วัดของหน่วยงาน


10. เจ้าหน้าที่สื่อสารข้อมูล Public Relation & Information Officer , Frontend (1 อัตรา)
•  ทุกเพศ อายุ 27 – 35 ปี
• จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือการแพทย์แผนจีน
• มีประสบการณ์งานให้บริการข้อมูล
• รักงานบริการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาสิ่งใหม่ๆในชีวิต มนุษยสัมพันธ์ดี 
• สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้
• มีทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในสถานพยาบาล
• แนะนำบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับลูกค้าทั้งแบบ Online / Offline / Frontline
• ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการ 
• จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

สวัสดิการพนักงาน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทุนการศึกษา
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเครื่องแบบ/ยูนิฟอร์ม พนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณ ฐิติภรณ์ โกเมนพรรณกุล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : เลขที่ 14 ซ.นาคเกษม ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร : 02 -223 -1111 ต่อ 622
E-mail : thitiporn.hr.ch@gmail.com

หรือ สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่ายและ Resume มาได้เลยค่ะ

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB