เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ ตามตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้
 

อัพเดตตำแหน่งงานที่รับสมัคร 7 กันยายน 2563

ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
1. พยาบาลวิชาชีพ
• เพศหญิง อายุ 35 - 50 ปี
• สามารถสื่อสาร อังกฤษ-จีนได้
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล
• มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2-5 ปีขึ้นไป ด้านการจัดการความเสี่ยงทางการพยาบาล
• มีความรู้ด้านการคัดกรองอาการ ภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน มีประสบการณ์ OPD, ER
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีใจในการทำงานเป็นทีม
• มีทัศนคติเชิงบวก มีเป้าหมายพัฒนางาน มีความรับผิดชอบพร้อมเรียนรู้งานด้านแพทย์แผนจีน

2. เจ้าหน้าผู้ปรึกษาด้านการแพทย์แผนจีน
• เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
• สามารถสื่อสาร อังกฤษ-จีน 
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน
• ให้คำปรึกษา และบริการข้อมูลทางการแพทย์แผนจีนแก่ผู้มารับบริการ
• มีความรู้ด้านการประเมินอาการเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์และนำส่งผู้ป่วย
• ให้ความช่วยเหลือประสานงานทางการแพทย์ พยาบาลและเภสัชกรรม ให้กับผู้รับบริการ
• มีทัศนคติเชิงบวก มีเป้าหมายพัฒนางาน มีความรับผิดชอบพร้อมเรียนรู้งานด้านแพทย์แผนจีนต่อเวลา

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายวิชาการ
• เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
• สัญชาติไทย (ใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียนคล่อง)
• สามารถสื่อสาร ภาษาจีนได้ (HSK5 ขึ้นไป)
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทย์จีนบัณฑิต
• มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจ ละเอียดรอบคอบและตรงต่อเวลา
• ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศักษาแพทย์แผนจีนให้เกิดความเรียบร้อย
• จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
• ดูแลความเรียบร้อยประสานงานการจัดประชุม


สวัสดิการพนักงาน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทุนการศึกษา
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเครื่องแบบ/ยูนิฟอร์ม พนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : เลขที่ 14 ซ.นาคเกษม ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร : 02 -223 -1111 ต่อ 622
E-mail : naphatsorn16@gmail.com

หรือ สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่ายและ Resume มาได้เลยค่ะ

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB