เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ ดังต่อไปนี้ 
ตำแหน่งงานที่รับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2567

แพทย์จีนฝังเข็ม **ประจำสาขาโคราช** (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ออกตรวจรักษาคนไข้
 • ให้ความรู้ทางวิชาการ
 • ร่วมพัฒนางานวิจัยต่างๆ กับทางคลินิกฯ
 • ให้ความร่วมมือต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาของคลินิกฯ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 - 39 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการฝังเข็ม
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
 • มีประสบการณ์ในการออกตรวจรักษาคนไข้ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตบริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์


เจ้าหน้าที่ต้มยา **ประจำสาขาศรีราชา** (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ต้มยาให้ถูกต้องตามขั้นตอนและใบสั่งยาของแพทย์
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ต้มยาและทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานหลังเลิกงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 18 - 39 ปี
 • ระดับการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตบริการ
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ในการปฏิบัติงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีจิตสาธารณะ


แพทย์จีนฝังเข็ม (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ออกตรวจรักษาคนไข้
 • ให้ความรู้ทางวิชาการ
 • ร่วมพัฒนางานวิจัยต่างๆ กับทางคลินิกฯ
 • ให้ความร่วมมือต่อการประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาของคลินิกฯ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 - 39 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการฝังเข็ม
 • มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
 • มีประสบการณ์ในการออกตรวจรักษาคนไข้ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตบริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์


ผู้ช่วยแพทย์ วุฒิ PN/NA/สาธารณสุข (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ให้การช่วยเหลือแพทย์จีนทำหัตถการ ทุยหนา ฝังเข็ม ครอบแก้ว และอายุรกรรม
 • คัดกรองซักประวัติเบื้องต้น พร้อมบันทึกผลลงในประวัติ
 • ดูแลห้อง Supply
 • จัดการหมุนเวียนอุปกรณ์ให้เพียงพอกับการใช้งาน
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
 • ดูแลผู้ป่วยให้บริการทางการพยาบาล และให้บริการต่างๆ ของคลินิกฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN)/ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA)/ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์/ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากพูดภาษาจีนได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้พื้นฐานแพทย์แผนปัจจุบัน
 • มีความสามารถในการประเมินผู้ป่วย และการดูแลคนไข้
 • มีทักษะพื้นฐานในด้านการป้องกันการติดเชื้อ


เจ้าหน้าที่จัดยา (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • จัดยาตามใบสั่งแพทย์จีน
 • ตรวจนับสต๊อคสินค้าประจำเดือน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขยัน อดทน
 • มีความระเอียดรอบคอบ

 

เจ้าหน้าที่ต้มยา (2 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ต้มยาให้ถูกต้องตามขั้นตอนและใบสั่งยาของแพทย์
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ต้มยาและทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานหลังเลิกงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 18 - 39 ปี
 • ระดับการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตบริการ

 

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสมุนไพร (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ทำหน้าที่วิเคราะห์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่นการวัดค่าph, การทำTLC เป็นต้น
 • ทำงานด้านเภสัชกรรมสมุนไพร เช่น การผลิตยาจำพวกลูกกลอน, ยาแคปซูล และยารูปแบบอื่นๆ ที่มาจากสมุนไพร
 • ค้นคว้าข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสมุนไพร เช่น สารออกฤทธิ์, การสกัดสมุนไพรด้วยsolvent ค่าจูล, ข้อมูลที่ใช้ทางคลินิกฯ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพฤษเคมี คะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในด้านเภสัชกรรมสมุนไพร, ผลิตยา, วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ชอบงานค้นคว้าข้อมูลด้านสมุนไพรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิกฯ


แพทย์จีนตรวจยา (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ตรวจยาที่จัดเตรียมให้ถูกต้องตามใบสั่งแพทย์ ทั้งยาต้ม ยาห่อ ยาเคอรี่ และยาสำเร็จรูป
 • ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการตรวจยาให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจยาที่รับบรรจุเข้ามาใหม่
 • ทำหน้าที่ฝึกสอน อบรม และให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนจีน และมีเกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป และมีใบประกอบวิชาชีพ (พจ.)
 • มีทักษะภาษาจีน ด้านพูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนจีนและยาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


แพทย์จีนปฎิบัติการจ่ายยา ( 3 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ทำหน้าที่บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับยา
 • ทำหน้าที่ชี้แจงข้อควรปฎิบัติระหว่างการรักษา และข้อมูลยาแก่ผู้มารับบริการ
 • ทำหน้าที่ตรวจยาและจ่ายให้ตรงกับใบสั่งของแพทย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนจีน
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (พจ.)
 • มีทักษะภาษาจีน ด้านพูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนจีนและยาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตบริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์


เจ้าหน้าที่จ่ายยา (1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ทำหน้าที่บริการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับยา ข้อควรปฎิบัติระหว่างการรักษา และข้อมูลยาแก่ผู้มารับบริการ
 • ทำหน้าที่ตรวจยาและจ่ายให้ตรงกับใบสั่งของแพทย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนจีน เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาจีน ด้านพูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนจีนและยาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตบริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (2 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ปฎิบัติงานในด้านการให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ เช่น บริการข้อมูลทั่วไป, ยืนยันการนัดหมาย, แจ้งเตือนการนัดหมาย และอื่นๆ เป็นต้น
 • ปฎิบัติงานในด้านการให้บริการผู้ป่วย เช่น ลงทะเบียนประวัติคนไข้ เป็นต้น
 • ปฎิบัติงานในด้านการให้บริการอำนวยความสะดวก ดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้เข้ามารับบริการ

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 – 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา (หากจบสาธารณสุข หรือแพทย์แผนจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office ได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร (1 อัตรา)

**หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

รายละเอียดงาน

 • งานสรรหา ว่าจ้างบุคลากร แบบ All function รวมถึงงานเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปฐมนิเทศ แนะนำพนักงานใหม่ ทำบัตรพนักงาน และเก็บสแกนนิ้วพนักงานใหม่
 • ติดตามผลการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทดลองงาน
 • ช่วยเหลือและสนับสนุนในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับพนักงาน
 • ทำเรื่องเบิกเงินและเคลียร์ค่าใช้จ่ายในการอบรม และติดตามผลการอบรม
 • ดูแลงานต่อ Visa และ Work permit ของต่างชาติและคนพื้นที่สูง
 • ต่ออายุใบอนุญาตต่างๆของคลินิกฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา, รัฐศาสตร์,  ทรัพยากรมนุษย์
  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้าน HR 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ต่ออายุ Visa และ Work permit
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Office และโปรแกรม B-plus ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ทัศนคติดี เรียนรู้ไว มีความรับผิดชอบ และสามารถเก็บความลับได้ดี


เจ้าหน้าที่ธุรการ (1อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานเอกสาร สารบรรณ และแบบฟอร์มต่างๆ
 • ดูแลคนขับรถ อาหารกลางวันพนักงาน และห้องประชุม
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25 – 27 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานธุรการสำนักงาน การร่างหนังสือ การประสานงานทั้งภายในและภายนอก 3 – 5 ปี
 • มีความคล่องตัว รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี อัธยาสัยดี มีความละเอียดรอบคอบ มี mindset ที่ดี มารยาทดี ซื่อสัตย์ เรียนรู้ไว และมีความรับผิดชอบ

ข้อมูลการติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : เลขที่ 14 ซ.นาคเกษม ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

เบอร์โทร : 02 -223 -1111 ต่อ 615

Line Official ID : @200awufv

E-mail : hrhtcm@gmail.com,utchaleetcm@gmail.com

หรือ สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่ายและ Resume มาได้เลยค่ะ


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้