เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ ตามตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้
 

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร 08 พฤศจิกายน 2565

แพทย์จีน แผนกฝังเข็ม แผนกผิวพรรณและความงาม แผนกอายุรกรรม (เฉพาะทางหลอดเลือดหัวใจ)

 • บริการตรวจรักษาตามแผนกที่สังกัด เช่น
o  แผนกฝังเข็ม ตรวจรักษาด้วยการฝังเข็ม สามารถเลือกปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ และสาขาโคราชได้
o  แผนกผิวพรรณและความงาม ตรวจรักษา ให้คำปรึกษาในส่วนของการดูแลผิวพรรณและความงาม ทำหัตถการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานที่สาขาศรีราชา
o  แผนกอายุรกรรม (เฉพาะทางด้านหลอดเลือดหัวใจ) เน้นตรวจรักษาเฉพาะด้านหลอดเลือดหัวใจ ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่

 • และร่วมปฏิบัติงานด้านวิชาการของคลินิกฯ ตามแผนกของตนเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 25 - 40 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการฝังเข็ม ขึ้นไป (ยกเว้นอายุกรรมภายนอก รับปริญญาตรี เพื่อมาเริ่มงานทันที และอายุรกรรมเฉพาะทางหลอดเลือดหัวใจ รับปริญญาตรี เพื่อทำสัญญารับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อเฉพาะทางด้านหลอดเลือดหัวใจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป (ในการตรวจรักษา)
 • สอบได้ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานบริการ อัธยาศัยดี มีความคิดสร้างสรรค์

 

เจ้าหน้าที่ตรวจยา

สามารถจดจำตัวยาและแยกแยะยาทุกชนิด เข้าใจวิธีการจัดยาตามใบสั่งแพทย์ ตรวจยาที่จัดเตรียมให้ถูกต้องตามใบสั่งแพทย์ ทั้งต้มยา ห่อยา ยาเคอลี่ และยาสำเร็จรูป และสามารถฝึกสอนอบรมความรู้เรื่องยาให้แก่นักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน  (สอบได้ใบประกอบโรคศิลปะ)
 • มีทักษะด้านภาษาจีน พูด อ่าน เขียนได้ดี

 

เจ้าหน้าที่ฝึกเวชปฏิบัติ (ฝ่ายวิชาการ และฝึกอบรม) 

ดูแล ประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักศึกษาฝึกงานที่คลินิกฯ บริหารจัดการงานฝึกเวชปฏิบัติ และการศึกษาดูงานคลินิกฯ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย จัดทำรายงานของฝ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ 25-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป (ในด้านภาษาจีน)
 • สามารถอ่าน เขียน เข้าใจภาษาจีน ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Ms. Office: Word / Excel / Power Point / Canvas
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

 

ผู้ช่วยแพทย์ (แผนกผิวพรรณ และความงาม)

ให้การช่วยเหลือแพทย์จีน ทำหัตถการ เตรียมอุปกรณ์ ฝังเข็ม นวดหน้า และดูแลคิวคนไข้ คัดครองซักประวัติเบื้องต้น พร้อมบันทึกผลลงในประวัติ จัดการหมุนเวียนอุปกรณ์ให้เพียงพอกับการใช้งาน ทำความสะอาดอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ดูแลผู้ป่วยให้บริการทางการพยาบาล และให้บริการต่างๆ ของคลินิกฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป / มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) / ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย  (NA) / สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ มีจิตใจรักงานบริการ
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทัศนคติดีเชิงบวก มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

เจ้าหน้าที่เตรียมยา

 • จัดการ ดูแลคลังสินค้า (คลังยาจีน)
 • จัดเตรียมยาสมุนไพรจีน และขนยา
 • ทำการแปรรูปยาสมุนไพรจีนในรูปแบบต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศ ชาย ผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ หรือ จบ นศท.ชั้นปีที่3 ขึ้นไป
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • อยู่ใกล้เคียงกับคลินิกฯ (สะดวกเดินทาง)
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดการ/ดูแลคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาพิเศษ)
 • บุคลิกภาพดี ทัศนคติดี มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้ และเข้ากับทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ในการปฏิบัติงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งผู้บังคับบัญชาได้ดี

สวัสดิการพนักงาน
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • อาหารกลางวันฟรี 
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ มากกว่า 13 วัน / ปี
 • ลาพักผ่อนประจำปี ตามอายุงาน เริ่มต้น 8 วัน สูงสุด 12 วัน
 • ทุนการศึกษา
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ (บางตำแหน่ง)
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • อื่นๆ ตามข้อตกลงของคลินิกฯ

 

สวัสดิการอื่นๆ
ทุนการศึกษาบุตร/ เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส/ คลอดบุตร/ ฌาปนกิจ / ของขวัญเยี่ยมไข้ / เงินกู้ยืม / รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี / ค่าเครื่องแบบ/ ยูนิฟอร์ม / พนักงานและครอบครัวตรวจรักษาภายในคลินิกแพทย์แผนจีนฟรี เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : เลขที่ 14 ซ.นาคเกษม ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร : 02 -223 -1111 ต่อ 615
E-mail : hrhtcm@gmail.com

หรือ สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่ายและ Resume มาได้เลยค่ะ


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้