ร่วมงานกับหมอจีนเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ ตามตำแหน่งงาน ดังต่อไปนี้
 

อัพเดตตำแหน่งงานที่รับสมัคร 10 /05 /2562


สำนักงานใหญ่ กทม.
พยาบาลวิชาชีพ (1 อัตรา)
• เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล
• มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ยังอยู่ในระยะเวลาการรับรองของสภาการพยาบาล
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาวะผู้นำสูง

หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง ( 1 อัตรา )
• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี สาขาการไฟฟ้า
• ประสบการณ์ซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีประสบการณ์ด้านอาคารชุดนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (5 อัตรา)
• เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
• มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ช่วยพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• บุคลิกดี รักงานบริการ

เจ้าหน้าที่จัดยา (1 อัตรา)
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
• เคยทำงานด้านการจ่ายยา/จัดยาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา)
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• จบปริญาตรี นิติศาสตร์ / ปริญญาโท รัฐศาสตร์
• ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
• กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) วางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning) ให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและงบประมาณ รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร (Organization Development)
• จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคคลากร บริหารจัดการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) รวมทั้งจัดทำ Competency ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
• กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) ประกอบด้วย
• จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ
• ดูแลการเข้าปฏิบัติงาน ระบบการลงเวลา การขาด ลา หรือมาสายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการบันทึกข้อมูล และการรายงานผล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของหน่วยงาน
• บริหารจัดการการเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ประกันสุขภาพ บัตรประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• รับผิดชอบและดูแลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อบังคับ และระเบียบวินัยของสำนักงาน

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านธุรกิจ (1 อัตรา)
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
• สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
• มีความรู้และทักษะในการนำเสนอ และสื่อสารในระดับดี
• มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ ในเชิงกลยุทธ์
• วางแผนและพัฒนาทางธุรกิจของคลินิกฯ
• พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านผลประกอบการ
• วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและกำหนดโอกาสให้กับคลินิกฯ
• จัดทำและนำเสนอข้อมูลเชิงกลยุทธ์สำหรับลูกค้าใหม่/ที่มีอยู่ หรือลูกค้าที่มีอยู่ในช่องทางใหม่
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายสาขาศรีราชา
ผู้จัดการสาขาศรีราชา (1 อัตรา)
• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด การบริหารโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
• สื่อสารภาษาจีน อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีภาวะผู้นำสูง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ต้มยา (1 อัตรา)
• เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
• วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
• สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 

    สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- ทุนการศึกษา
- เงินโบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าเครื่องแบบ/ยูนิฟอร์ม พนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ
คุณ ฐิติภรณ์ โกเมนพรรณกุล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : เลขที่ 14 ซ.นาคเกษม ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ. กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร : 02 -223 -1111 ต่อ 622
E-mail : thitiporn.hr.ch@gmail.com

หรือ สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกับแนบรูปถ่ายและ Resume มาได้เลยค่ะ

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB