ฝ่ายเภสัชกรรม

Pungent and bitter; warm. Enter kidney and spleen channels.

Bitter, sweet and astringent; slightly cold. Enter lung, liver and stomach channels. Astringe and stanch bleeding, relieve swelling and promote tissue regeneration.

Sour and astringent; Cold. Enter lung, spleen, liver and large intestine channels.

Pungent; highly toxic; hot. Enter stomach and large intestine channels. Topical application; to heal wounds.

Pungent; warm. Enter lung, spleen and stomach channels. Resolve dampness and move qi, warm zhongjiao to stop vomiting, increase appetite and promote digestion.

Sweet, bitter; slightly warm. Enter lung channel. Moisten lung, direct qi downward to suppress cough, kill parasite and lice.

Bitter, pungent; cold. Enter spleen and stomach channels. Carminative, digestive, anthelmintics.

Pungent and bitter; neutral. Enter heart and spleen channels. Open the orifices, lighten the spirit, move qi, activate blood, relieve pain.

Pungent, bitter; warm; slightly toxic. Enter liver, spleen and kidney channels. Dissipate cold and relieve pain, warm the meridian to stanch bleeding.

สมุนไพรนับเป็นผลิตผลจากธรรมชาติ เป็นทั้งอาหารและยาของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต สมุนไพรส่วนใหญ่จะพบขึ้นตามธรรมชาติ หรือมีการปลูก ในสมัยโบราณก่อนแพทย์จีนได้ให้ความสำคัญกับระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับการปลูก มีการบันทึกไว้ถึงแหล่งเก็บยาที่ดี เต้าตี้เหย้าไฉ หรือ สมุนไพรพื้น

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาแพทย์แผนจีนชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต (College of Oriental Medicine : Rangsit University) ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการจัดการด้านคลังยาสมุนไพรจีน , วิธีการและขั้นการแปรรูปสมุนไพรสำหรับใช้ในคลินิกฯ ณ หัวเฉียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร อ.ศรีสมาน จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

"เว่ยชี่" หรือภูมิคุ้นกันทางการแพทย์แผนจีน คือ การป้องกันการรุกรานจากภายนอก ทําให้ร่างกายอบอุ่น อวัยวะภายใน กล้ามเนื้อและขนที่อยู่ด้านนอก ล้วนได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยเว่ยชี ปรับและควบคุมการเปิดปิดของรูขุมขน ของร่างกาย และควบคุมการขับเหงื่อ

Pungent; hot. Enter spleen, stomach, kidney, heart, and lung channels.

Sweet; slightly warm. Enter lung and spleen channels. Tonify qi, stop sweating, promote urination to alleviate edema, engender jin and nourish blood, move qi, relieve pain, healing wound and promote skin generation.

Bitter and sweet; warm. Enter spleen and stomach channels. Fortify the spleen and replenish qi, dry dampness and induce diuresis, check sweating, prevent miscarriage.

Pungent and sweet; slightly warm. Enter urinary bladder, liver and spleen channels. Dispel wind to release the exterior pattern, dispel dampness and relieve pain, arrest convulsions.

Pungent, slightly warm. Enter spleen, stomach and lung channels. Resolve dampness turbidity with aromatic flavor, harmonize zhongjiao and anti-vomiting, release the exterior and summer heat.

Pungent; Neutral. Enter spleen, stomach and lung channel. Resolve dampness with aromatic medicinal, enliven the spleen and increase the appetite, release the exterior and summer heat.

Sour and astringent; slightly warm. Enter liver and kidney channels.

Sweet; neutral. Enter liver and kidney channels. Nourish liver and kidney, replenish jing to improve vision.

Sweet; neutral. Enter lung, liver and kidney channels. Nourish blood, replenish yin, moisten dryness, and stop bleeding.

Sweet and pungent; warm. Enter liver, heart and spleen channels. Nourish blood, invigorate blood, regulate menstruation and relieve pain, moisten the intestines to relax the bowels.

Pungent; warm. Enter heart, pericardium, liver channels.

Pungent; warm. Enter heart and liver channels. Invigorate the blood and unblock the channels, remove blood stasis and relieve pain.

Pungent and bitter; warm. Enter spleen and liver channels. Resolve blood stasis and move qi, unblock the meridian and relieve pain.

Sweet and slightly bitter; neutral. Enter spleen and lung channels. Tonify qi and fortify the spleen, engender jin and moisten the lung.

Sweet, neutral; cold. Enter spleen, stomach, lung channels.

Bitter, pungent; warm. Enter spleen, stomach, lung and large intestine channels. Dry dampness and resolve phlegm, direct qi downward to disperse fullness.

Bitter, pungent; warm. Enter lung and spleen channels. Regulate qi and fortify spleen, dry dampness and resolve phlegm. Distention and fullness in the epigastrium and abdomen, reduced food intake with vomiting and diarrhea, cough and profuse sputum.

Pungent; cool. Enter lung and liver channels. Disperse wind-heat, clear and sooth head and eyes, soothe the throat, out-thrust rashes, soothe the liver to move qi.