ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต

ต้อนรับคณะจากวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมห้องนิทรรศการสมุนไพรจีนหัวเฉียว และเรียนรู้วิธีศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนแบบครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาโลกทัศน์ทางการแพทย์แผนจีนและวิชาเภสัชวิทยาตำรับยาจีน เพื่อศึกษาแหล่งที่มา สรรพคุณ และกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ หรือ วิธีการเผาจื้อ

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการเก็บรักษา จัดการดูแลสมุนไพรจีน เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของสมุนไพรชนิดต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต ณ อาคารคลังยาศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

 

 -