อี้อี่เหริน (薏苡仁) - ข้อมูลสมุนไพรจีน

อี้อี่เหริน (薏苡仁)  - ข้อมูลสมุนไพรจีน

Coicis Semen (薏苡仁) is the dried ripe kernel of Coix lacryma-jobi L. var. mayuen (Romen.) Stapf, family Poaceae (Graminae)

Other name 
Lukdueai (Thai name), Yi-Yi-Ren (Chinese name), Coix seedTraditional Chinese Medicine action
Sweet, neutral; cold. Enter spleen, stomach, lung channels.
1. Yiyiren: Diuretic, dry dampness, fortify spleen to antidiarrheal, relieve pain, expel pus, toxic and dissipate nodule.

2. Fuchaoyiyiren and Chaoyiyiren: Milder effect. Nourishing spleen and anti-diarrhea.


Thai Traditional Medicine action
Oily, cold. Used for bronchitis, pneumonia, promote urination, resolve pulmonary edema. Alcoholic macerate used for joint inflammation.  Seed kernel used as nutritive supplement for patient in convalescent period.


Usage and dosage  9-30 g, decoction for oral use.   


* ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังในการใช้ *
-Copy right of Huachiew Traditional Chinese Medicine Clinic.
For public knowledge.
Commercially copy without permission is prohibited.