ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านกิจกรรม นิทรรศการ (Event Privacy Notice) คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

Last updated: 10 ต.ค. 2566  |  3048 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านกิจกรรม นิทรรศการ (Event Privacy Notice) คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านกิจกรรม นิทรรศการ
(Event Privacy Notice)

คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว


ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว ”) อธิบายถึงวิธีการที่ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คลินิก” “ เรา” หรือ “ของเรา ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการกับเรา  ตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล ” หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้โดยตรงจากท่านซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้: 

-ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล  เป็นต้น

-ข้อมูลที่ระบุตัวตน  เช่น เพศ อาชีพ การศึกษา สถานภาพการสมรส เป็นต้น

-ความสนใจ เช่น ข้อมูลที่ระบุความสนใจของท่าน เป็นต้น 

-ข้อมูลทางประชาสัมพันธ์ ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆหรือรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ เป็นต้น 

-ข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร บัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน และข้อมูลบัตรเดบิต/เครดิต เป็นต้น 

-ข้อมูลการซื้อขายและการใช้บริการ  เช่น การซื้อหรือคำสั่งซื้อของท่าน ข้อมูลการจัดส่ง คำร้องเรียนและข้อเรียกร้อง การเข้าร่วมนิทรรศการ และการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น

-ข้อมูลอื่นๆ: ไลน์ไอดี (LINE ID) ไอดี  Facebook (Facebook ID) Google (Google ID)  ข้อมูลกล้องวงจรปิด และการบันทึกวีดีโอ รูปถ่าย รูปภาพและเสียงที่บันทึก ณ สถานที่ของเรา หรือสถานที่อื่นๆ ที่เราจัดกิจกรรม นิทรรศการ เป็นต้น

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.     เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

2.     เพื่อติดต่อท่านในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพ

3.     เพื่อดูแลและปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในอนาคต 

4.     เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และรายงานกิจกรรม สำหรับนิทรรศการที่ท่านเข้าร่วมหรือจะเข้าร่วม 

5.     เพื่อระบุตัวตนและตอบสนองคำร้องขอของท่าน

6.     เพื่อปรับปรุง พัฒนา และรักษาคุณภาพการให้บริการของเรา

7.     เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างเรา และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับเรา 

8.     เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ 

9.     เพื่อป้องกันหรือยับยั้งซึ่งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของท่าน 

เมื่อเรามีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่านและท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น เพื่อมอบสินค้าและบริการของเราแก่ท่าน) 

3. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

4.บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

          คลินิกฯอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- พันธมิตรของคลินิกฯ

- ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่คลินิกฯ หรือดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของคลินิกฯ เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต

- เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย

- หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

5.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

          คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้นคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจะลบและทําลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนดหรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวหรือหากมีความจําเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อความปลอดภัยเพื่อการป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบหรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน

          คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และสอดคล้องกับการดําเนินงานของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว คลินิกฯจะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการดังกล่าวตามความจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ของประเทศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6.สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          ท่านอาจติดต่อคลินิกฯ/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้

- ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่คลินิกฯเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับคลินิกฯไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง

- ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้

- ท่านมีสิทธิขอให้คลินิกฯแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้คลินิกฯลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้

- ในกรณีที่ท่านพบว่าคลินิกฯ หรือบุคลากรของคลินิกฯใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

- ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับคลินิกฯได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับคลินิกฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

- อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดอาจส่งผลให้คลินิกฯมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง และท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการจากคลินิกฯ

7.ช่องทางการติดต่อคลินิกฯ

          หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยติดต่อที่ 02-223-1111 หรือติดต่อตามที่อยู่นี้

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

- สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้คลินิกฯทราบ ได้แก่

1.ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง

2.เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

3.เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)ของท่าน

8.การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

         คลินิกฯอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของคลินิกฯ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่านรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยประกาศเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของคลินิกฯที่ www.huachiewtcm.com เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่คลินิกฯใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้