นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว​​ (Privacy Notice)

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว (ต่อไปในคำประกาศนี้เรียกว่า “คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว” หรือ “คลินิกฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า คลินิกฯ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ใช้งาน เปิดเผย ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดจนวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1.นิยาม

-       คลินิกฯหรือคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว หมายถึง คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

-       การแพทย์แผนจีน หมายความว่า การกระทำต่อมนุษย์หรือมุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การส่งเสริม และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้ความรู้แบบแพทย์แผนจีน

-       ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

-        ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

-        การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น

-       เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ คลินิกฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

-      ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

-      ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คลินิกฯเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับคลินิกฯโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการขอรับบริการจากคลินิกฯผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือช่องทางอื่นใดของคลินิกฯ ตัวอย่างเช่น การนัดหมายแพทย์ การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของคลินิกฯ นอกจากนี้คลินิกฯอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน หน่วยงานพันธมิตรของคลินิกฯหรือหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกฯเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกฯเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่คลินิกฯเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้

- ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ

- ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

- ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร

- ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับบริการเสริมอื่นๆ

- ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา

- ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์

- ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของคลินิกฯ เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System

- ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องทดลอง และการวินิจฉัย

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน

- ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้

- คลินิกฯจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน ดังต่อไปนี้ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

4.วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คลินิกฯอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใดๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคลินิกฯ สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้

4.1 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ได้แก่

- จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของคลินิกฯ และการเข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์

- นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของคลินิกฯ

- การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับสถานพยาบาลอื่นซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วย มีความรวดเร็วขึ้น

- การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย

- ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือจากคลินิกฯ

- วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน

- รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะใช้บริการภายในคลินิกฯ

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคลินิกฯ

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

- วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

4.2 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดของคลินิกฯ ซึ่งคลินิกฯจะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลแก่คลินิกฯ ได้แก่

- อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้รับบริการของคลินิกฯ

- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

- เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคลินิกฯ เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้อง เป็นต้น

5.บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

คลินิกฯอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด และคลินิกฯจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- พันธมิตรของคลินิกฯ

- ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่คลินิกฯ หรือดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของคลินิกฯ เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต

- เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย

- หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร

- หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

6.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้นคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจะลบ และทําลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณี จําเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยปกติในกรณีทั่วไประยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะไม่เกินกําหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กําหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น หรือหากมีความจําเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น เพื่อความปลอดภัย เพื่อการป้องกันการละเมิดหรือการประพฤติมิชอบ หรือเพื่อการเก็บบันทึกทางการเงิน

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) เพื่อป้องกันการเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และสอดคล้องกับการดําเนินงานของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว คลินิกฯ จะมีการสอบทานและปรับปรุงมาตรการดังกล่าวตามความจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ของประเทศและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจติดต่อคลินิกฯ/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้

- ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่คลินิกฯเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับคลินิกฯไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง

- ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้

- ท่านมีสิทธิขอให้คลินิกฯแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้คลินิกฯลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้

- ในกรณีที่ท่านพบว่าคลินิกฯ หรือบุคลากรของคลินิกฯใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

- ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับคลินิกฯได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับคลินิกฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน 

- อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดอาจส่งผลให้คลินิกฯมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง และท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการจากคลินิกฯ

8.ช่องทางการติดต่อคลินิกฯ

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยติดต่อที่ 02-223-1111 หรือติดต่อตามที่อยู่นี้

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

- สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 14 ซอยนาคเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร 10100

ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้คลินิกฯทราบ ได้แก่

1.ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง

2.เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

3.เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail)ของท่าน

9.การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

คลินิกฯอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของคลินิกฯ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของคลินิกฯที่ www.huachiewtcm.com เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่คลินิกฯใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 

                                                            ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565



 
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้