แผนกกระดูกและทุยหนา

  


พันธกิจและงานของแผนกกระดูกและทุยหนา

• ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา วินิจฉัย และรักษาโรค รวมถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนสาขากระดูกและทุยหนา
ประกอบด้วย คลินิกกระดูกและคลินิกทุยหนา

• ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของแผนกกระดูกและทุยหนาในเชิงส่งเสริม
ป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากขึ้น

• ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกระดูกและทุยหนา และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานบริการของแผนก

• ให้คำแนะนำ ปรึกษา อบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนจีนสาขากระดูกและทุยหนาแก่แพทย์จีนและแพทย์ฝังเข็ม


โรคหรืออาการที่แผนกกระดูกและทุยหนาสามารถรักษาได้ผล
เช่น

• โรคกระดูกคอเสื่อม
• โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
• ข้อไหล่อักเสบ
• ไหล่ติด
• ข้อศอกอักเสบ
• กล้ามเนื้อเนื้อเยื่ออักเสบเรื้อรัง
• เส้นเอ็นอักเสบจากการออกกำลังกายหรือใช้งาน
• โรคข้อเข่าเสื่อม
• กระดูกสันหลังส่วนเอวอักเสบเฉียบพลัน
• ข้อเท้าเคล็ด ข้อเท้าแพลง และโรคเกี่ยวกับกระดูกที่พบบ่อย  รวมทั้งการจัดกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลังช่วงอก
เพื่อบรรเทาอาการโรคกระดูกต้นคอที่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงเช่นวิงเวียนศีรษะ ใจสั่น ปวดศีรษะ
ปวดเอวร้าวลงมา ปวดขา อีกทั้งทุยหนายังสามารถช่วยฟื้นฟูดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหัก
หรือภาวะกระดูกเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


 


 


 

 


 

 

 
 
 

พันธกิจและงานของแผนกกระดูกและทุยหนา
ให้บริการคำแนะนำ ปรึกษา วินิจฉัย และรักษาโรค รวมถึงการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนสาขากระดูกและทุยหนา ประกอบด้วย คลินิกกระดูกและคลินิกทุยหนา
• ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของแผนกกระดูกและทุยหนาในเชิงส่งเสริม ป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากขึ้น
• ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกระดูกและทุยหนา และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานบริการของแผนก
• ให้คำแนะนำ ปรึกษา อบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แผนจีนสาขากระดูกและทุยหนาแก่แพทย์จีนและแพทย์ฝังเข็ม