ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน     บริการปวงชนด้วยความซื่อสัตย์จากใจ

วิสัยทัศน์    เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์แผนจีน ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

พันธกิจ      ให้บริการทางการแพทย์แผนจีนที่ได้มาตรฐาน ประหยัด มีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

นโยบายคุณภาพ
 1. พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน

 2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าเพื่อยกระดับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีนให้ทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการขององค์กร

นโยบายความปลอดภัย
คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยเน้นระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

บทบาทหน้าที่ 
 1. ให้บริการการแพทย์แผนจีนที่ได้มาตรฐาน ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล                   

 2. เป็นศูนย์ฝึกอบรมทางคลินิก การศึกษาดูงาน การวิจัยด้านการแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรจีน
 3. สนับสนุนการบริการการแพทย์แผนจีนให้กับสังคม และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ                   

 2. พัฒนามาตรฐานการบริการการแพทย์แผนจีน                   
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการบริการ                   
 4. พัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์ฝึกอบรมและการวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนจีน                   
 5. พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 6. เสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

มาตรการที่สำคัญ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ยึดหลักความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได้                      

 2. พัฒนามาตรฐานบริการการแพทย์แผนจีน การตรวจวินิจฉัย การรักษาตามแนวเวชปฏิบัติ ระบบทีมงานการดูแลรักษา ระบบใบสั่งยา
     ระบบเวชระเบียน ระบบการเตรียมยา  ระบบข้อมูล ระบบการแก้ไขความผิดพลาดในการรักษา และการประชุมวิชาการ                   

 3. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีระบบการศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอบรมเสริมความรู้ ความมั่นคงทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ                   
 4. พัฒนาระบบการฝึกเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนจีน มาตรฐานหลักสูตร อาจารย์ ตำรา อุปกรณ์การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน การวิจัย 
 5. พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหา และมีการพัฒนาการอย่างเหมาะสม
 6. เผยแพร่และสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์แผนจีนที่ได้มาตรฐาน ประหยัด มีประสิทธิผล