ต้อนรับคณะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

ต้อนรับคณะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช

ทีมแพทย์จีนต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช (Siriraj Applied Thai Traditional Medicine) คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านคลินิกฯการแพทย์แผนจีนในแผนกต่างๆ อาทิ แผนกอายุรกรรม แผนกฝังเข็ม และแผนกทุยหนาและกระดูก เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561