แพทย์จีน กฤตยา โจ้งจาบ (จง หยวน หยวน)

แพทย์จีน กฤตยา โจ้งจาบ (จง หยวน หยวน)

แพทย์จีน กฤตยา โจ้งจาบ (จง หยวน หยวน)
钟缘缘中医师
TCM.Dr.KRITTAYA  CHONGCHAB (ZHONG YUAN YUAN)

ใบประกอบโรคศิลปะ พจ. 645


ประสบการณ์ในการรักษา
ประสบการณ์ในการรักษา รักษาโรคอายุรกรรมทั่วไป โรคอายุรกรรมผู้สูงอายุ รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจ โรคนอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ไมเกรน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง  โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ หอบหืด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) โรคเนื้อเยื่อระหว่างถุงลมปอดอักเสบ(ILD)

普通內科、老年病 、 脑血管疾病 、 呼吸疾病 、失眠、头痛、 高血压、 过敏性鼻炎、哮喘 、气管支气管炎、上呼吸道感染、慢性阻塞性肺疾病、间质性肺炎等

Diseases of general internal medicine , disease in the elderly, Insomnia, Respiratory tract disease, headaches, migraines, hypertension, stroke , allergic rhinitis,  asthma,  upper respiratory tract infection , Interstitial lung disease etc.

 

การศึกษา
ปริญญาโท สาขาอายุรกรรมโรคผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน
畢業於湖北中醫藥大學中醫內科(老年科)碩士學位
Master's Degree of Internal TCM of  Geriatrics Hubei University of Traditional Chinese Medicine Language Spoken Chinese , Thai ,English

ภาษา
ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

Language Spoken
Chinese language, Thai language and English language

 

(ประจำสาขาศรีราชา)

ตารางออกตรวจ

ห้องตรวจอายุรกรรม 2
วันที่ออกตรวจวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เวลาออกตรวจ08.00 น. - 16.00 น.
วันหยุดวันจันทร์

(SRIRACHA BRANCH)

Room No.Internal medicine 2
Work DayTuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Time8:00 am. - 4:00 pm.
Day offMonday


(华侨中医院 是拉差分院)

診室中医内科 2
工作時間周二、 周三、 周四、 周五、 周六、 周日
時間08:00 - 16:00 時
休假日周一

 

ผลงานวิจัย / ตีพิมพ์ / ทุนการศึกษา / การฝึกอบรม

 

1. การประชุมวิชาการประจำปี2016คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคทางสมองของ

สมาคมแพทย์แผนจีนแห่งมณฑลหูเป่ย

 


2.
สัมนาขั้นสูงสถาบันความร่วมมือนวัตกรรมใหม่ - สหพันธ์แพทย์แผนจีนแห่ง

มณฑลหูเป่ย์

 

3. การประชุมวิชาการประจำปี2016ประสบการณ์การใช้ยาจีนจากแพทย์แผนจีน

อาวุโสแห่งมณฑลหูเป่ย์

 

4.การประชุมวิชาการประจำปี2017คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคทางสมองของ

สมาคมแพทย์แผนจีนประจำมณฑลหูเป่ย

 

5.การประชุมวิชาการประจำปี2017การใช้ยาเกาเย่า(膏药)ประจำมณฑลหูเป่ย์ 

 

6.ประชุมโรคทางสมองประจำปี2018แห่งชาติจีน


7.วิจัยสรุปประสบการณ์ทางคลินิกการใช้ทฤษฎีตู๋สุ่นหน่าวลั่วในการรักษาโรคปวด

ศีรษะเรื้อรังของศาสตราจารย์ถูจิ้งเหวินและวิจัยทางคลินิกโดยใช้ตำรับยาชิง

หน่าวทงลั่วทาง

 
凃晋文教授从“毒损脑络”论治慢性头痛临证经验总结及经验方清脑通络

汤的临床观察

PROFESSOR TU JINWEN'S CLINICAL EXPERIENCE OF "BRAIN

COLLATERAL DAMAGE DUE TO TOXIN"IN TREATING CHRONIC

HEADACHE AND EXPERIENCED PRESCRIPTION OF QINGNAO

TONGLUO TANG'S CLINICAL OBSERVATION


งานวิจัยฉบับนี้ได้รวบรวมแหล่งกำเนิดของทฤษฎีตู๋สุ่นหน่าวลั่วและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องรวมถึงสรุปประสบการณ์ทางคลินิกการใช้ทฤษฎีตู๋สุ่นหน่าวลั่วในการรักษา

โรคปวดศีรษะเรื้อรังของศาสตราจารย์ถูจิ้งเหวินปวดศีรษะเป็นอาการที่เจอบ่อยในทางคลินิก อาจพบเพียงอาการปวดศีรษะเพียงอย่าง

เดียวหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยและอาจเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรคอื่นๆ  พบได้

ในประชาการร้อยละ4.5การแพทย์แผนจีนได้แบ่งสาเหตุการเกิดโรคออกเป็น2ประเภทใหญ่คือ


1) การโดนกระทบจากปัจจัยก่อโรคนอกร่างกาย 


2) ความผิดปกติภายในร่างกาย วิธีการรักษาต้องวินิจฉัยจากสาเหตุการเกิดโรคเป็นพื้นฐานหลัก จากอดีตจนถึง

ปัจจุบันแพทย์จีนแต่ละท่านต่างมีมีมุมมองในการรักษาที่แตกต่างกัน ศาสตราจารย์ถู

จิ้งเหวินได้ตระหนักถึงทฤษฎีตู๋สุ่นหน่าวลั่วของท่านหวางย่งเหยียนประธาน

กิตติมศักดิ์สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนจีน เพื่อนำมารักษาโรคปวดศีรษะ

เรื้อรัง ทฤษฎีตู๋สุ่นหน่าวลั่วแม้เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่แต่พื้นฐานทฤษฎีนั้น

มาจากพื้นฐานการแพทย์แผนจีนแต่เดิมที่มีประวัติมายาวนานนับพันๆปีในระยะแรก

ทฤษฎีตู๋สุ่นหน่าวลั่วถูกนำไปใช้ในการโรคหลอดเลือดสมองและโรคความจำเสื่อม ผู้

เขียนงานวิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของประสบการณ์การรักษาโรคปวดศีรษะเรื้อรัง

ของท่านศาสตราจารย์ถูจิ้งเหวินโดยใช้ทฤษฎีตู๋สุ่นหน่าวลั่วเพื่อเป็นการพัฒนาทฤษฎี

ตู๋สุ่นหน่าวลั่ว