อบรมระยะสั้นประจำปี 2562 การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองด้วยการใช้ยาจีนและฝังเข็ม

อบรมระยะสั้นประจำปี 2562 การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองด้วยการใช้ยาจีนและฝังเข็ม

คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ร่วมกับสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พิจารณาเห็นควรจัดการอบรม “การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองด้วยการใช้ยาจีนและฝังเข็ม”  ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาให้แก่แพทย์จีน และแพทย์ฝังเข็ม  ตลอดจนเพื่อให้เป็นทางเลือกในการรักษาแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ไช่ จิง (Prof. Cai Jing) และ รองศาสตราจารย์ แพทย์จีน โหยว ซือ จิง แห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ