โครงการอบรมระยะสั้นประจำปี 2562 การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองด้วยการใช้ยาจีนและฝังเข็ม

Last updated: 2 ก.ค. 2567  |  12670 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการอบรมระยะสั้นประจำปี 2562 การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองด้วยการใช้ยาจีนและฝังเข็ม

ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้านการแพทย์ทางเลือก  ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้นำการบริการด้านการแพทย์ทางเลือกสาขาการแพทย์แผนจีนเข้ามาให้บริการเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรคต่างๆแก่ผู้มารับบริการด้านสุขภาพ สาขาการแผนแพทย์จีนส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมในการรักษาด้วยการฝังเข็มเป็นหลัก แต่ขอบเขตการรักษาจำกัดอยู่ที่ กลุ่มอาการปวดต่างๆ และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โดยที่การฝังเข็มสามารถรักษาได้ผลดี  บางกรณียังจำเป็นต้องใช้การรักษาด้วยยาจีนควบคู่ โดยที่รักษาร่วมกันจะมีส่วนสำคัญในการรักษาและป้องกันการเกิดซ้ำและอาการอื่นๆ ซึ่งวิธีการนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศจีน โรคของหลอดเลือดหัวใจและสมองยังเป็นปัญหานับวันจะมีมากขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน การใช้ยาจีนร่วมกับการฝังเข็มเพื่อการรักษาและป้องกันการเกิดโรคจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ส่วนหนึ่งและช่วยส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคทางหลอดเลือดหัวใจและสมอง และยังสามารถช่วยในการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย 


จากรายงานทางระบาดวิทยาพบว่า วิกฤตโรคเรื้อรังของโลกในปัจจุบันมีสาเหตุจาก  4 กลุ่มโรคหลักได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคเบาหวานและกลุ่มโรคปอดเรื้อรัง โดยทั้ง 4 กลุ่มโรคเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกถึงร้อยละ 85 จากข้อมูลในประเทศไทยพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบตัน สูงถึงปีละประมาณ 1 แสนคน และยังพบว่า 4 กลุ่มโรคเหล่านี้มีสาเหตุจากปัจจัยร่วมกันคือเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและมีการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอจากเหตุผลดังกล่าวผู้ป่วยด้วยโรคทางหลอดเลือดหัวใจและสมอง จะส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เศรษฐกิจได้ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ร่วมกับสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้พิจารณาเห็นควรจัดการอบรม “การป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองด้วยการใช้ยาจีนและฝังเข็ม”  ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาให้แก่แพทย์จีน และแพทย์ฝังเข็ม  ตลอดจนเพื่อให้เป็นทางเลือกในการรักษาแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมสัมนา

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการตรวจวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยด้วยยาจีนและการฝังเข็มรักษาโรคทางหลอดเลือดหัวใจและสมอง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์แยกพื้นฐานการเกิดโรค และการใช้ยาจีนเพื่อป้องกันและการฝังเข็มรักษา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคทางหลอดเลือดหัวใจและสมองได้เหมาะสมครบถ้วน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษากับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน

สถานที่และระยะเวลา ในการอบรม
ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ
ใช้เวลาการอบรม 3 วัน
ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันรักษาโรคทางหลอดเลือดหัวใจและสมอง สามารถนำไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยถ่ายทอดความรู้ในการดูแลป้องกันสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพประวัติวิทยากร : ศาสตราจารย์ ไช่ จิง
ศาสตราจารย์ ไช่ จิง (Prof. Cai Jing)   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  แห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปฏิบัติงานด้านการสอนโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงวัยด้วยการแพทย์ผสมผสานระหว่างแผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีประสบการณทำงานด้านงานวิจัยและคลินิกมากกว่า 20 ปี

รางวัลเกียรติคุณและการดำรงตำแหน่ง
1. รองหัวหน้าคณะกรรมการการประชุมการแพทย์ผสมผสานระหว่างแผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบันของสมาคมผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. คณะกรรมการบริหารของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคของผู้สูงอายุและภาวะกลุ่มอาการพร่องของสมาคมการแพทย์ผสมผสานระหว่างแผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน

3. หัวหน้าแผนกผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผู้สูงอายุ ของ โรงพยาบาล 3rd People Hospital แห่งมณฑลฝูเจี้ยน ในสังกัดมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนฝูเจี้ยน

4. บรรณาธิการหลัก <เวชศาสตร์ผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสานระหว่างแผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน> และอื่นๆรวม 4 ฉบับ และได้เข้าร่วมในการจัดทำมาตรฐานหนังสือเรียนระดับประเทศ <อายุรศาสตร์การแพทย์ผสมผสานระหว่างแผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน>และอื่นๆรวม 6 ฉบับ

5.  ร่วมงานและทำการวิจัยทั้งในระดับมณฑล และระดับประเทศ  17 โครงการ

6.  ผลงานการตีพิมพ์บทความวิจัยและด้านการสอนในวารสารกว่า 80 ฉบับ หนึ่งในนั้นได้คัดเลือกเป็น SCI กว่า10 ฉบับ

7. ได้เสนอจดสิทธิบัตรแห่งชาติในการเป็นผู้คิดค้นผลงานคนแรก 2 ผลงาน

8. รางวัลดีเด่นซึ่งเป็นบุคคลที่ 2 ที่ประสบความสำเร็จในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสมาคมการแพทย์ผสมผสานระหว่างแผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน 1 รางวัล

9. รางวัลดีเด่นด้านความก้าวหน้าทางงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลฝูเจี้ยน  

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   
เชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีนและแพทย์ปัจจุบันในโรคของผู้สูงอายุ เช่น เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดตามข้อ อาการสั่น เป็นต้น โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เช่น ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคอัมพฤกษ์อัมพาต เป็นต้น กลุ่มอาการวัยทอง เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ อาการหงุดหงิด นอนไม่หลับ เป็นต้น  และการปรับสมดุลร่างกายตามภาวะกลุ่มอาการตามหลักแพทย์แผนจีน เช่นโรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง โรคไอหอบเรื้อรัง โรคคออักเสบเรื้อรัง ภาวะร่างกายอ่อนแอ ภาวะร่างกายเย็น เป็นต้น

ประวัติวิทยากร : รองศาสตราจารย์ แพทย์จีน โหยว ซือ จิง

การศึกษา
ปริญญาเอก สาขาฝังเข็มและทุยหนา มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้  ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาฝังเข็มและทุยหนา มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนฝูเจี้ยน 

ประสบการณ์
- บรรยายเรื่องการฝังเข็มเช่น《针灸学》、《针灸治疗学》、《针灸医籍选读》、ทักษะการฝังเข็ม《针灸技能学》และหลักสูตรอื่นๆ

- มีส่วนร่วมการวิจัยการฝังเข็มเช่น《针灸医籍选读》、《针法灸法分级实训教程》และเข้าร่วมการวิจัยในหัวข้อที่หลากหลาย รวมถึงมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ 2 แห่ง,กองทุนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3 แห่ง,กองทุนโครงการกระทรวงสาธารณสุข 2 โครงการและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง 15 ฉบับ

ประสบการณ์ในการรักษา
รักษาอาการปวดต้นคอไหล่ เอว ขา หัวเข่า  โรคไทรอยด์   อัมพฤกษ์ อัมพาต อัมพาตใบหน้า  นอนไม่หลับ โรคซึมเศร้า ไมเกรน ท้องผูก  ระบบย่อยอาหาร ปวดประจำเดือน  ประจำเดือนผิดปกติ อาการวัยทอง วัยหมดประจำเดือน
 

ขั้นตอนการสมัคร

- สมัครด้วยวิธีการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ - 


1.  คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครร่วมกิจกรรม

2. อัตราค่าสมัคร

- แพทย์แผนจีน  แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีนที่ยังไม่มีใบประกอบโรคศิลป์และบุคลากรทางการแพทย์  ท่านละ 4,000 บาท
- นักศึกษาแพทย์แผนจีน ท่านละ 2,500 บาท

3.  สมัครโดยการโอนเงินค่าสมัครทางบัญชีธนาคารเท่านั้น
- ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาพลับพลาไชย
ชื่อบัญชี :คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
เลขที่บัญชี :057 – 235311 - 7

4. แนบเอกสารหลักฐานการสมัครเพิ่มเติม
-  นักศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนจีน กรุณาแนบรูปถ่าย หรือ สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
-  แพทย์แผนจีน  แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีนที่ยังไม่มีใบประกอบโรคศิลปะและบุคลากรทางการแพทย์ กรุณาแนบรูปถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.  เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณารออีเมล์ตอบกลับ ภายใน 5 วัน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงาน
รวมทั้งใบ PAY-IN หลักฐานการชำระเงิน  และเอกสารแนบเพิ่มเติมในข้อ 4
มาที่หมายเลขโทรสาร 02-223-1251 
หรือถ่ายรูปเอกสารทั้งหมด
ส่งมาที่ Email : huachiewac@gmail.com

**** ติดต่อสอบถาม โทร 02-2231111 ต่อ 509 , 609 ****
ฝ่ายวิชาการและการฝึกอบรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้