คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว มีการจัดโครงสร้างตามหน้าที่ ความชำนาญ และลักษณะงาน เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพงานบริการของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว  โดยจัดออกเป็น 2 ด้าน คือ โครงสร้างด้านหน่วยงานหลัก และโครงสร้างด้านคณะกรรมการของคลินิกฯ ผู้อำนวยการคลินิกฯ จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างในการบริหารงานคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สำนักงานใหญ่ และสาขาโคราช โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคลินิกฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตามประกาศคลินิก ที่ พจ. 168/2557 ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โดยผู้อำนวยการคลินิกฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และมาตรการที่สำคัญ และได้มอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลงานตามสายบังคับบัญชา และกำหนดภารกิจของแต่ล่ะหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป โดยขอให้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน     บริการปวงชนด้วยความซื่อสัตย์จากใจ

วิสัยทัศน์    เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์แผนจีน ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล ในปี 2562

พันธกิจ      ให้บริการทางการแพทย์แผนจีนที่ได้มาตรฐาน ประหยัด มีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

นโยบายคุณภาพ
 1. พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนครบวงจรที่เป็นมืออาชีพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 2. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าเพื่อยกระดับความ พึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีนให้ทันสมัย เพื่อ ใช้ในการบริหารงาน และการบริการขององค์กร 

นโยบายความปลอดภัย
คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยเน้นระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

บทบาทหน้าที่ 
 1. ให้บริการการแพทย์แผนจีนที่ได้มาตรฐาน ประหยัด ถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล                   

 2. เป็นศูนย์ฝึกอบรมทางคลินิก การศึกษาดูงาน การวิจัยด้านการแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรจีน
 3. สนับสนุนการบริการการแพทย์แผนจีนให้กับสังคม (CSR) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ยุทธศาสตร์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ                   

 2. พัฒนามาตรฐานการบริการการแพทย์แผนจีน                   
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการบริการ                   
 4. พัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์ฝึกอบรมและการวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนจีน                   
 5. พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
 6. เสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักความคุ้มค่า ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้                     

 2. พัฒนามาตรฐานบริการการแพทย์แผนจีน ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาตามแนวเวชปฏิบัติ ระบบทีมงานการดูแลรักษา
     ระบบใบสั่งยา ระบบเวชระเบียน ระบบการเตรียมยา ระบบข้อมูล ระบบการแก้ไขความผิดพลาดในการรักษา และการประชุมวิชาการ               

 3. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีระบบการศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอบรมเสริมความรู้ ความมั่นคงทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ                
 4. พัฒนาระบบการฝึกเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนจีน ตั้งแต่มาตรฐานหลักสูตร อาจารย์ ตำรา คู่มืออุปกรณ์การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน การวิจัย เป็นต้น
 5. พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาและมีการพัฒนาการอย่างเหมาะสม
 6. เผยแพร่และสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์แผนจีนที่ได้มาตรฐาน ประหยัด และมีประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562)

1.  สร้างมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรจีนที่มีเอกลักษณ์และมีมูลค่าสูง
2.  พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
3.  พัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมแพทย์แผนจีนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรจีนที่มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่าสูง

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อสร้างมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรจีนให้มีเอกลักษณ์และพัฒนาให้ก้าวหน้า อย่างโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ สนับสนุนการสร้างมูลค่าของบริการเป้าหมาย 
2)  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกที่เชื่อมประสานและสนับสนุนกระบวนการทำงานแบบเครือข่ายให้เกิด ประโยชน์กับองค์กร

แนวทางการพัฒนา

1)  สร้างมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรจีนขององค์กรให้มีเอกลักษณ์และมีมูลค่าสูง
2)  ยกระดับคุณภาพยาสมุนไพรจีนที่ใช้ในองค์กรให้มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแพทย์จีนและผู้มารับบริการ
3)  พัฒนากลไกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีทักษะในการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ และใช้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรในยุคประเทศไทย 4.0  
2)  เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมบุคลากรในองค์กรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์

แนวทางการพัฒนา

1)  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างมีทิศทาง มีระบบการศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอบรมเสริมความรู้ วิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
2)  พัฒนาแพทย์จีนที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานและสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมการแพทย์แผนจีนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมการแพทย์แผนจีนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีนและยาจีนที่ประชาชนเชื่อมั่นในความถูกต้องและสามารถเข้าถึงได้สะดวก

แนวทางการพัฒนา

1)  ส่งเสริมการวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนจีน เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่อิงหลักฐานได้
2)  สร้างฐานข้อมูลการแพทย์แผนจีนและยาจีน และใช้ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตำรา พัฒนาคน และการบริการแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพ
3)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร   
4)  พัฒนาวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้เครื่องหมายการค้า “หัวอี” ให้เป็นที่รู้จักและไว้วางใจในกลุ่มผู้ใช้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4   สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
2)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาและมีพัฒนาการอย่างเหมาะสม

แนวทางการพัฒนา

1)  พัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาและมีพัฒนาการอย่างเหมาะสม
2)  สร้างความเข้มแข็งให้กับคลินิกสาขาเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3)  ปรับภาพลักษณ์ขององค์กรสู่ความทันสมัย เพื่อเป็นต้นแบบบริการแพทย์แผนจีนครบวงจร เป็นฐานการฝึกปฏิบัติทางคลินิก ศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรจีนของประเทศ
4)  พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก เพื่อให้องค์กรเข้าถึงและเพิ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users. This website uses cookies to optimize the performance and the experience of users.