วิธีการต้มยาจีน Herbal Decoction Instruction

วิธีการต้มยาจีน Herbal Decoction Instruction

ภาชนะที่ใช้ในการต้มยาจีน
เมื่อก่อนนิยมใช้หม้อดินเผาที่มีฝาปิด เพื่อป้องกันการทำปฏิกิริยาขององค์ประกอบเคมีในตัวยากับภาชนะที่ใช้ในระหว่างการต้มยา ทำให้ประสิทธิภาพหรือความแรงของตัวยาไม่สูญเสียไป ไม่ควรใช้หม้อเหล็กหรือหม้อทองแดง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการตกตะกอน และอาจทำปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งจะทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือความเป็นพิษได้

น้ำที่ใช้ต้มยา
ควรเป็นน้ำสะอาดและบริสุทธิ์ เช่น น้ำประปา น้ำแร่ หรือ น้ำกลั่น

ระดับไฟที่ใช้ต้มยา
ไฟที่ใช้ต้มยาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ไฟอ่อน และไฟแรง โดยทั่วไปการต้มยาจะใช้ไฟแรงก่อนแล้วจึงใช้ไฟอ่อน บางครั้งอาจใช้ไฟอ่อนหรือไฟแรงอย่างเดียวในการต้มยา เช่น ใช้ไฟอ่อนอย่างเดียวในการต้มยาประเภทยาบำรุง หรือใช้ไฟแรงอย่างเดียวในการต้มยาประเภทรักษาอาการภายนอก