ข้อมูลสมุนไพรจีน

Pungent and bitter; warm. Enter kidney and spleen channels.

Bitter, sweet and astringent; slightly cold. Enter lung, liver and stomach channels. Astringe and stanch bleeding, relieve swelling and promote tissue regeneration.

Sour and astringent; Cold. Enter lung, spleen, liver and large intestine channels.

Pungent; highly toxic; hot. Enter stomach and large intestine channels. Topical application; to heal wounds.

Pungent; warm. Enter lung, spleen and stomach channels. Resolve dampness and move qi, warm zhongjiao to stop vomiting, increase appetite and promote digestion.

Sweet and mild bitter; warm. Enter liver and spleen channels. Move qi, relieve depression, harmonize blood, and relieve pain.

Sweet, bitter; slightly warm. Enter lung channel. Moisten lung, direct qi downward to suppress cough, kill parasite and lice.

Pungent; hot. Enter stomach and large intestine channels. Warm zhongjiao to dissipate cold, direct qi downward and relieve pain.

Bitter, pungent; cold. Enter spleen and stomach channels. Carminative, digestive, anthelmintics.

Pungent and bitter; neutral. Enter heart and spleen channels. Open the orifices, lighten the spirit, move qi, activate blood, relieve pain.

Pungent, bitter; warm; slightly toxic. Enter liver, spleen and kidney channels. Dissipate cold and relieve pain, warm the meridian to stanch bleeding.

Pungent; hot. Enter spleen, stomach, kidney, heart, and lung channels.

Sweet; slightly warm. Enter lung and spleen channels. Tonify qi, stop sweating, promote urination to alleviate edema, engender jin and nourish blood, move qi, relieve pain, healing wound and promote skin generation.

Bitter and sweet; warm. Enter spleen and stomach channels. Fortify the spleen and replenish qi, dry dampness and induce diuresis, check sweating, prevent miscarriage.

Pungent and sweet; slightly warm. Enter urinary bladder, liver and spleen channels. Dispel wind to release the exterior pattern, dispel dampness and relieve pain, arrest convulsions.

Pungent, slightly warm. Enter spleen, stomach and lung channels. Resolve dampness turbidity with aromatic flavor, harmonize zhongjiao and anti-vomiting, release the exterior and summer heat.

Pungent; Neutral. Enter spleen, stomach and lung channel. Resolve dampness with aromatic medicinal, enliven the spleen and increase the appetite, release the exterior and summer heat.

เทคนิคการเตรียมยาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของศาสตร์การแพทย์แผนจีน นอกจากจะขึ้นกับการตรวจวินิจฉัยแล้ว ยังต้องคำนึงว่าจะทำอย่างไรให้คุณสมบัติของยาเปลี่ยนไปตามต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยของแพทย์จีน รวมทั้งทำให้รูปแบบของยาเหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพของยา การเก็บรักษา สะดวกใช้

สมุนไพรจีนมีผลข้างเคียงหรือไม่ ? ทานยาจีนคู่กับยาแผนปัจจุบันได้หรือไม่ ? ยาจีนมีสเตียรอยด์หรือไม่ ? จะมั่นใจได้อย่างไรว่ายาจีนมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ?

Sour and astringent; slightly warm. Enter liver and kidney channels.

Sweet; neutral. Enter liver and kidney channels. Nourish liver and kidney, replenish jing to improve vision.

Sweet; neutral. Enter lung, liver and kidney channels. Nourish blood, replenish yin, moisten dryness, and stop bleeding.

Sweet and pungent; warm. Enter liver, heart and spleen channels. Nourish blood, invigorate blood, regulate menstruation and relieve pain, moisten the intestines to relax the bowels.

Pungent; warm. Enter heart, pericardium, liver channels.

Pungent; warm. Enter heart and liver channels. Invigorate the blood and unblock the channels, remove blood stasis and relieve pain.

Pungent and bitter; warm. Enter spleen and liver channels. Resolve blood stasis and move qi, unblock the meridian and relieve pain.

Sweet and slightly bitter; neutral. Enter spleen and lung channels. Tonify qi and fortify the spleen, engender jin and moisten the lung.

Sweet, neutral; cold. Enter spleen, stomach, lung channels.

Bitter, pungent; warm. Enter spleen, stomach, lung and large intestine channels. Dry dampness and resolve phlegm, direct qi downward to disperse fullness.

Bitter, pungent; warm. Enter lung and spleen channels. Regulate qi and fortify spleen, dry dampness and resolve phlegm. Distention and fullness in the epigastrium and abdomen, reduced food intake with vomiting and diarrhea, cough and profuse sputum.

Pungent; cool. Enter lung and liver channels. Disperse wind-heat, clear and sooth head and eyes, soothe the throat, out-thrust rashes, soothe the liver to move qi.

Sweet, bitter; slightly cold. Enter lung and liver channels. Disperse wind and clear heat, pacify liver to improve vision, and remove toxin.

ตำรับยาที่คณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศไว้ในแนวทางการตรวจรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อแล้วโดยปรับตามความเหมาะสมในระยะการรักษาและสภาวะร่างกายของแต่ละบุคคลและสั่งจ่ายโดยแพทย์แผนจีนเท่านั้น

Sweet. Nourish heart, detoxify phlegm, suppress cough, soothe the throat and used as sweetening for the medicine.

Sweet; neutral. Enter spleen and stomach channels. Fortify spleen and increase the appetite, harmonize stomach, lactifuge and relieve distention.

Bitter; cold. Enter lung, stomach, heart and liver channels. Clear heat and remove toxin, cool the blood and soothe the throat.

Bitter; mild cold. Enter lung, heart and small intestine channels. Clear heat and remove toxin, disperse swelling and dissipate binds, disperse wind-heat.

Sweet; cold. Enter lung, heart and stomach channels. Clear heat and remove toxin, disperse wind-heat.

หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ขอส่งความห่วงใยด้วยวิธีการหย่างเซิงที่บ้านด้วยตนเอง เสริมสร้างสุขภาพในช่วงโรค COVID-19 แนะนำสูตรโดยสำนักงานคณะกรรมการวางแผนสุขภาพและครอบครัวนครเซินเจิ้น และปรับให้เข้ากับภูมิอากาศประเทศไทย

Sweet, slightly bitter; slightly warm. Enter spleen, lung, heart and kidney channels. Powerful tonify yuanqi, regain pulse and secure collapse, tonify spleen and replenish lung, nourish jin and blood, calm mind and nourish brain.